Organizational Management

Playingcard Factory

Internal Audit

   File name Create date Size Count   
รายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2 6 Jun 2561 2 MB 11
รายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 6 Jun 2561 2 MB 8
คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายตรวจสอบภายใน โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต (ฉบับสอบทาน 2560) 19 Oct 2560 9 MB 101
แผนการปฏิบัติการประจำปี 2561 19 Oct 2560 148 KB 80
รายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4 19 Oct 2560 1 MB 60
รายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 3 19 Oct 2560 1 MB 50
รายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 2 19 Oct 2560 1 MB 46
รายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 1 19 Oct 2560 1 MB 53
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2560 19 Oct 2560 10 MB 85
กฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ 2560 19 Oct 2560 18 MB 62

Member Login

Register

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
If you are not yet a member, please enter the e-mail address. To access and benefit From membership
Subscribe News