no gift policy
รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น
casino1

บริการของเรา

มืออาชีพ ด้านงานสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงภาครัฐ

งานบริการด้านสิ่งพิมพ์

ด้านงานสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงภาครัฐ

มืออาชีพด้านงานสิ่งพิมพ์

ปลอดการปลอมแปลงภาครัฐ

News Update

ALL NEWS UPDATE

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ไพ่มวยไทยชาย-หญิง

29 เมษายน 2565 14:22:42 น.

READ MORE

เปิดประมูลขายทรัพย์ NPA ทั่วประเทศ ครั้งที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565

23 สิงหาคม 2564 11:04:08 น.

READ MORE

ครบรอบ 82 ปี วันคล้ายวันสถาปนาโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 1 กรกฎาคม 2564

ครบรอบ 82 ปี วันคล้ายวันสถาปนาโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 1 กรกฎาคม 2564

30 มิถุนายน 2564 15:40:19 น.

READ MORE

การเปรียบเทียบไพ่ที่ถูกต้องตามกฏหมาย (โรงงานไพ่ผลิต) กับไพ่ผิดกฎหมาย (ไพ่เถื่อน)

9 มีนาคม 2564 09:36:16 น.

READ MORE
VIEW ALL

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ตรวจคัดกรองเชิงรุกของโรคระบาดโควิด - ๑๙ ให้กับพนักงานและผู้เกี่ยวข้องที่ต้องเข้ามาปฏิบัติงาน

ด้วยโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต มีความห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยของพนักงานภายในองค์กร และให้ความสำคัญกับมาตรการการป้องกันโควิค-๑๙ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด

READ MORE

พิธีถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม ผู้อำนวยการโรงงานไพ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

READ MORE

โครงการ “สิ่งพิมพ์แทนใจ โรงงานไพ่พัฒนาสังคม"

โครงการ “สิ่งพิมพ์แทนใจ โรงงานไพ่พัฒนาสังคม"

READ MORE

โครงการโรงงานไพ่ ร่วมใจสู้ภัยโควิด

READ MORE

โครงการสิ่งพิมพ์แทนใจ โรงงานไพ่พัฒนาสังคม

READ MORE

โครงการโรงงานไพ่ ปันน้ำใจ ป้องกันภัยโควิด

READ MORE

ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2564

ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์เพื่อแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

READ MORE
VIEW ALL
ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) ประจำปี 2565 และราคากลาง
 • ประกาศร่างขอบเขตงาน โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2565 และราคากลาง.pdf
  วันที่ประกาศ 31 มี.ค. 2565
  ขนาด 4 MB
  จำนวนดาวน์โหลด 48
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ราคากลาง (ร่าง) ประกาศ และเอกสารประกวดราคาซื้อกระดาษการ์ดขาวมันหน้าแป้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • PCR_03-12-2021_08-42-16.pdf
  วันที่ประกาศ 2 ธ.ค. 2564
  ขนาด 9 MB
  จำนวนดาวน์โหลด 125
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และการจัดทำราคากลาง ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • w1621-2564.pdf
  วันที่ประกาศ 29 ต.ค. 2564
  ขนาด 8 MB
  จำนวนดาวน์โหลด 115
ประกาศร่างประกาศประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์ระบบบริหารทรัพยากรองค์การ
 • w1602-2564.pdf
  วันที่ประกาศ 27 ต.ค. 2564
  ขนาด 7 MB
  จำนวนดาวน์โหลด 115
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกล่องพลาสติก (กล่องแดง) สำหรับบรรจุไพ่ป๊อกพลาสติก V.G. 222 (DM0114) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).PDF
  วันที่ประกาศ 12 ก.ค. 2564
  ขนาด 4 MB
  จำนวนดาวน์โหลด 197
 • ร่างประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล่องพลาสติก (กล่องแดง) สำหรับบรรจุดไพ่ป๊อกพลาสติก V.G.222 (DM0114) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .PDF
  วันที่ประกาศ 12 ก.ค. 2564
  ขนาด 910 KB
  จำนวนดาวน์โหลด 183
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง.PDF
  วันที่ประกาศ 12 ก.ค. 2564
  ขนาด 378 KB
  จำนวนดาวน์โหลด 202
 • ขอบเขตของงาน Terms of ReferenceTOR .PDF
  วันที่ประกาศ 12 ก.ค. 2564
  ขนาด 2 MB
  จำนวนดาวน์โหลด 189
ร่างประกาศประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าโครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ ประจำปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศโรงงานไพ่.pdf
  วันที่ประกาศ 22 มิ.ย. 2564
  ขนาด 5 MB
  จำนวนดาวน์โหลด 229
 • ขอบเขตของงาน (Term of ReferenceTOR)
  วันที่ประกาศ 22 มิ.ย. 2564
  ขนาด 4 MB
  จำนวนดาวน์โหลด 229
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ราคากลาง (ร่าง) ประกาศ และเอกสารประกวดราคาซื้อกระดาษการ์ดขาวมันหน้าแป้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงเว็บไซต์
 • w334-2564.pdf
  วันที่ประกาศ 2 มี.ค. 2564
  ขนาด 8 MB
  จำนวนดาวน์โหลด 266
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และการจัดทำราคากลาง เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสิ่งพิมพ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • w4228-2563.pdf
  วันที่ประกาศ 24 ธ.ค. 2563
  ขนาด 8 MB
  จำนวนดาวน์โหลด 494
VIEW ALL

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกและสรรหาพนักงานของโรงงานไพ่ ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่3)

24 พฤษภาคม 2565 15:28:21 น.

READ MORE

ประกาศโรงงานไพ่ เลื่อนกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

24 พฤษภาคม 2565 15:19:54 น.

READ MORE

ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

12 พฤษภาคม 2565 14:54:41 น.

READ MORE

ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกและสรรหาพนักงานของโรงงานไพ่ ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 2) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การผลิต 2 และตำแหน่ง พนักงานขับรถ

12 เมษายน 2565 15:18:34 น.

READ MORE

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก โรงงานไพ่ ปีงบประมาณ 2565

12 เมษายน 2565 14:57:46 น.

READ MORE

ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกและสรรหาพนักงานของโรงงานไพ่ ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 2)

29 มีนาคม 2565 15:14:45 น.

READ MORE

ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

4 กุมภาพันธ์ 2565 16:49:30 น.

READ MORE

ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

12 มกราคม 2565 14:48:56 น.

READ MORE

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก

24 ธันวาคม 2564 14:26:03 น.

READ MORE

ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกและสรรหาพนักงานของโรงงานไพ่ ปีงบประมาณ 2565

29 พฤศจิกายน 2564 16:01:10 น.

READ MORE

ประชาสัมพันธ์ คำสั่งโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง พนักงานทดลองปฏิบัติงาน

17 กันยายน 2564 17:33:04 น.

READ MORE

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

8 กันยายน 2564 09:53:32 น.

READ MORE
VIEW ALL

Knowledge

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง

ทำไมงานพิมพ์ต่างกระดาษจึงมีสีต่างกัน?

ทำไมงานพิมพ์ต่างกระดาษจึงมีสีต่างกัน?

READ MORE

ออมเพียงวันละ 20 บาท 1 ปีก็มีเงินก้อนได้

ออมเพียงวันละ 20 บาท 1 ปีก็มีเงินก้อนได้

READ MORE

ไหว้พระเสริมมงคลพระธาตุปีเกิด 12 ปีนักษัตร

ไหว้พระเสริมมงคลพระธาตุปีเกิด 12 ปีนักษัตร

READ MORE

เพิ่งเริ่มต้นปีแแบบนี้โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ได้รวบรวมวันหยุดปี 2565 ทั้งวันหยุดราชการและวันหยุดยาวสำหรับพนักงานออฟฟิศทั่วไป

เพิ่งเริ่มต้นปีแแบบนี้โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ได้รวบรวมวันหยุดปี 2565 ทั้งวันหยุดราชการและวันหยุดยาวสำหรับพนักงานออฟฟิศทั่วไป

READ MORE

ค่าความดำในการพิมพ์งานสำคัญอย่างไร ในการกำหนดคุณลักษณะทางการพิมพ์?

ค่าความดำในการพิมพ์งานสำคัญอย่างไร ในการกำหนดคุณลักษณะทางการพิมพ์?

READ MORE

เครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วนมีลักษณะอย่างไร?

เครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วนมีลักษณะอย่างไร?

READ MORE

หลักการพิมพ์ออฟเซต จะประกอบด้วยหลักการสำคัญ 2 หลักการ

หลักการพิมพ์ออฟเซต จะประกอบด้วยหลักการสำคัญ 2 หลักการ

READ MORE

เทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซตด้วยหมึกพิมพ์ที่แห้งตัวด้วยแสงยูวี คืออะไร

เทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซตด้วยหมึกพิมพ์ที่แห้งตัวด้วยแสงยูวี คืออะไร

READ MORE

เทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซต ด้วยหมึกพิมพ์ที่แห้งตัวด้วยแสงยูวี

เทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซต ด้วยหมึกพิมพ์ที่แห้งตัวด้วยแสงยูวี

READ MORE

“สี" นอกจากจะสร้างสีสัน ความสวยงามสร้างอารมณ์ให้กับผู้เห็นนอกจากนี้สียังมีความหมายเชิงจิตวิทยาด้วย

“สี" นอกจากจะสร้างสีสัน ความสวยงามสร้างอารมณ์ให้กับผู้เห็นนอกจากนี้สียังมีความหมายเชิงจิตวิทยาด้วย

READ MORE

ความแตกต่างระหว่าง FLYER, LEAFLET, BROCHURE, BOOKLET

ความแตกต่างระหว่าง FLYER, LEAFLET, BROCHURE, BOOKLET

READ MORE

5 วิธีพูดกับนักออกแบบ (DESIGNER)

5 วิธีพูดกับนักออกแบบ (DESIGNER)

READ MORE
VIEW ALL
Playingcard
Playingcard

สารจากผู้บริหาร

เป็นผู้นำด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงภาครัฐด้วย การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

Read More

Playingcard

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook

Sign in with Google Sign in with Twitter

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม