ข่าวสารกิจกรรม

กฏระเบียบ

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

พรบ.

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
คู่มือ การขับเคลื่อน ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ 10 พ.ค. 2564 2 MB 184
ประกาศปปช.เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดฯ พ.ศ.๒๕๖๓ 10 พ.ค. 2564 284 KB 182
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริต 10 พ.ค. 2564 2 MB 135
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) ตามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ (MOU) ๓ ฝ่าย ระหว่างส านักงาน ป.ป.ช., สคร. และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 10 พ.ค. 2564 5 MB 234
พระราชบัญญัติ การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ 10 พ.ค. 2564 206 KB 149
พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 10 พ.ค. 2564 168 KB 150
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ 10 พ.ค. 2564 547 KB 144
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 10 พ.ค. 2564 3 MB 147
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 10 พ.ค. 2564 53 KB 3050
ระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญ พ.ศ.๒๕๔๔ 10 พ.ค. 2564 60 KB 355

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook

Sign in with Google Sign in with Twitter

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม