ข่าวสารกิจกรรม

กฏระเบียบ

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

พรบ.

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
คู่มือ การขับเคลื่อน ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ 10 พ.ค. 2564 2 MB 3
ประกาศปปช.เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดฯ พ.ศ.๒๕๖๓ 10 พ.ค. 2564 284 KB 2
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริต 10 พ.ค. 2564 2 MB 2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) ตามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ (MOU) ๓ ฝ่าย ระหว่างส านักงาน ป.ป.ช., สคร. และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 10 พ.ค. 2564 5 MB 3
พระราชบัญญัติ การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ 10 พ.ค. 2564 206 KB 2
พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 10 พ.ค. 2564 168 KB 2
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ 10 พ.ค. 2564 547 KB 3
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 10 พ.ค. 2564 3 MB 3
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 10 พ.ค. 2564 53 KB 3
ระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญ พ.ศ.๒๕๔๔ 10 พ.ค. 2564 60 KB 2

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook

Sign in with Google Sign in with Twitter

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม