ข่าวสารกิจกรรม

กฏระเบียบ

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

ระเบียบโรงงาน

วันที่ 16 มิถุนายน 2560

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดตั้งโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต พ.ศ. 2535

โดยที่เห็นเป็นการสมควรจัดตั้งโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีฐานะ เป็นนิติบุคคล ขึ้น กระทรวงการคลังจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1
ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดตั้งโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต พ.ศ. 2535
ข้อ 2
ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2535 เป็นต้นไป โดยให้ยกเลิกบรรดาระเบียบข้อบังคับ และคำสั่งอื่น ๆ ที่กำหนดไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 3

ในระเบียบนี้

"โรงงานไพ่"
หมายความว่า
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
"ลูกจ้าง"
หมายความว่า
ลูกจ้างของโรงงานไพ่
"พนักงาน"
หมายความว่า
พนักงานของโรงงานไพ่รวมทั้งผู้อำนวยการ
"ผู้อำนวยการ"
หมายความว่า
ผู้อำนวยการโรงงานไพ่
"คณะกรรมการ"
หมายความว่า
คณะกรรมการโรงงานไพ่
"กรรมการ"
หมายความว่า
กรรมการในคณะกรรมการโรงงานไพ่รวมทั้งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการด้วย
"อธิบดี"
หมายความว่า
อธิบดีกรมสรรพาสามิต
"รัฐมนตรี"
หมายความว่า
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ข้อ 36

ให้โอนเงินทุน ทรัพย์สิน และหนี้สินต่าง ๆ ของโรงงานไพ่ซึ่งดำเนินการอยู่ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับหรือที่กรมสรรพสามิตถือครองไว้เพื่อโรงงานไพ่ดังกล่าวมาเป็นของโรงงานไพ่ตามระเบียบนี้

ข้อ 37

ให้โรงงานไพ่ใช้ประโยชน์จากตัวอาคาร ของกรมสรรพสามิตที่ใช้อยู่เดิม เพื่อเป็นที่ทำการของโรงงานไพ่โดยให้โรงงานไพ่เสียค่าบำรุงรักษาเอง ทั้งนี้ตามกำหนดเวลาและเงื่อนไขที่จะตกลงกัน

ข้อ 38

ให้โอนบรรดาพนักงาน และลูกจ้างของโรงงานไพ่ซึ่งดำเนินการอยู่ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับไป เป็นพนักงาน และลูกจ้างของโรงงานไพ่ตามระเบียบนี้การบรรจุ แต่งตั้งพนักงานและลูกจ้างตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

ข้อ 39

บรรดาข้อบังคับ ระเบียบและคำสั่งของโรงงานไพ่ ซึ่งดำเนินการอยู่ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้หรือจนกว่าจะได้มีข้อบังคับ ระเบียบหรือคำสั่งออกมาใช้บังคับใหม่

ข้อ 40

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2534
(ลงชื่อ) สุธี สิงห์เสน่ห์
(นายสุธี สิงห์เสน่ห์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook

Sign in with Google Sign in with Twitter

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม