นโยบายการจัดการข้อร้องเรียน

  • นโยบายการจัดการข้อร้องเรียน ประกาศวันที่ 14 มกราคม 2563
  • ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง นโยบายการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ประกาศวันที่ 5 ตุลาคม 2563
  • ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ประกาศวันที่ 5 ตุลาคม 25

คู่มือ