ข่าวสารกิจกรรม

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

icon
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่ 23 มิถุนายน 2560

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
Privacy Policy of Factory Card Department

จัดทําเมื่อวันที่  1 มิถุนายน 2560

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ได้จัดทํานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 1. 1
  เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทํางาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น
 2. 2
  ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของ่านเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ (Sex) อายุ (Gender) สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites) ความสนใจ (Interests) หรือหมายเลขบัตรเครดิต (Credit Card Number) และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address)
 3. 3
  นอกจากนั้น เพื่อสํารวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนําสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต จึงจําเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของ เว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)
 4. 4
  โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ขอแนะนําให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้แนวทางการพัฒนาเว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้ (WCAG2010) การตรวจประเมินเนื้อหาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Web Content Accessibility) หรือดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดําเนินการใดๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และ ไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดําเนินการใดๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

 1. 1
  โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จําเป็น เช่น ชื่อ และ ที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆรวมทั้ง สํารวจความ คิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตเท่านั้น
 2. 2
  โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ขอรับรองว่าจะไม่นําข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับ อนุญาตจากท่านเท่านั้น
 3. 3
  ผู้ในกรณีที่โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่น เพื่อให้ดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เป็นต้น โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตจะกําหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดําเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ กําหนดข้อห้ามมิให้มีการนําข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่านๆ มีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จากโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตก็ได้ โดยเพียงแต่ท่านกรอกความจํานงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ทราบในหน้าเว็บ http://www.dlt.go.th

การรักษาความปลอดภัยสําหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสําหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตจึงได้กําหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกําหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสําคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตจึงได้จัดให้มีช่องทาง การสื่อสารแบบปลอดภัยสําหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น

การใช้คุกกี้ (Cookies)

“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทําให้เว็บไซต์ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต สามารถบันทึกหรือจดจําข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทําการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทํางานอีกต่อไป
 

หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจําเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต จะนําข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ต่อไป

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต อาจทําการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตจึงขอแนะนําให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับ

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคําติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ต่อไปโดยท่านสามารถ ติดต่อกับโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้

 

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต (Factory Card Department)

ที่อยู่ : 1488 อาคารโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ถนนนครใชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ 10300
โทรศัพท์ : 02-2436493-4, 02-2410777
โทรสาร : 02-2436493-4, 02-2410777 ต่อ 10, 02-2431035
Email : webmaster@playingcard.mail.go.th

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook

Sign in with Google Sign in with Twitter

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม