ข่าวสารกิจกรรม

วิธีการสั่งซื้อ

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

ระเบียบการจำหน่ายไพ่

วันที่ 15 มิถุนายน 2560

ระเบียบโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไพ่ของโรงงานไพ่ พ.ศ. 2559


เพื่อให้การจำหน่ายไพ่ ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดตั้งโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต พ.ศ. 2535 ข้อ 6 (1) จึงกำหนดระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1

ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไพ่ของโรงงานไพ่ พ.ศ. 2559"

ข้อ 2

ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 3

ให้ประธานกรรมการโรงงานไพ่ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

ข้อ 4

ในระเบียบนี้

“ผู้อำนวยการ"
หมายความว่า
ผู้อำนวยการโรงงานไพ่
“ซื้อขาย"
หมายความว่า
การซื้อหรือการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของโรงงานไพ่ในรูปแบบ การขายสด การขายเชื่อ และการฝากขาย
“ผู้ขาย"
หมายความว่า
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
“ผู้ซื้อ"
หมายความว่า
ลูกค้าภาครัฐ เอกชน หรือบุคคลทั่วไปที่ซื้อผลิตภัณฑ์ไพ่ของโรงงานไพ่ ในรูปแบบการขายสด หรือการขายเชื่อ และแต่กรณี
“ผู้ฝากขาย"
หมายความว่า
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
“ผู้รับฝากขาย"
หมายความว่า
ลูกค้าภาครัฐ เอกชน หรือบุคคลทั่วไปที่ซื้อผลิตภัณฑ์ไพ่ของโรงงานไพ่ ในรูปแบบการรับฝากขาย
“ขายสด"
หมายความว่า
การขายซึ่งผู้ซื้อตกลงชำระราคาค่าผลิตภัณฑ์ไพ่ทั้งหมดให้แก่โรงงานไพ่ ก่อนหรือในขณะมีการส่งมอบผลิตภัณฑ์ไพ่
“ขายเชื่อ"
หมายความว่า
การขายซึ่งผู้ซื้อรับมอบผลิตภัณฑ์ไพ่ไปก่อน และตกลงชำระค่าผลิตภัณฑ์ไพ่ให้ภายหลังตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา
“ฝากขาย"
หมายความว่า
การขายซึ่งผู้ซื้อตกลงทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการขายผลิตภัณฑ์ไพ่ และตกลงนำส่งค่าผลิตภัณฑ์ไพ่ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา
“ผลิตภัณฑ์ไพ่"
หมายความว่า
ผลิตภัณฑ์ไพ่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไพ่ ซึ่งมิใช่ตามสัญญาให้สิทธิซื้อไพ่จากโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

ข้อ 21

ในกรณีการฝากขายผลิตภัณฑ์ไพ่ให้เจ้าหน้าที่การตลาดโรงงานไพ่ดำเนินการตรวจนับผลิตภัณฑ์ไพ่คงเหลือจากผู้รับฝากขายเป็นประจำทุกเดือนและสรุปผลเสนอผู้อำนวยการ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการโรงงานไพ่ทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
(นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม)
ประธานกรรมการโรงงานไพ่

เอกสารดาวน์โหลด

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook

Sign in with Google Sign in with Twitter

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม