ข่าวสารกิจกรรม

นโยบายเว็บไซต์

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

icon
นโยบายเว็บไซต์
| จำนวนเข้าชม 2496 ครั้ง

นโยบายเว็บไซต์

วันที่ 23 มิถุนายน 2560

นโยบายเว็บไซต์ของ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
Website Policy of Factory Card Department

จัดทําเมื่อวันที่  1 มิถุนายน 2560

 

วัตถุประสงค์

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ได้จัดทําเว็บไซต์ขึ้นเพื่อเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ และให้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ในการใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกําหนดดังต่อไปนี้ ผู้ใช้บริการจึงควร ศึกษาเงื่อนไข และข้อกําหนดการใช้งานเว็บไซต์และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการ ทั้งนี้ ในการใช้บริการให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อกําหนดการให้บริการที่กําหนดไว้นี้ หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกําหนด และเงื่อนไขการให้บริการ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชม และใช้งานเว็บไซต์นี้ในทันที  

เงื่อนไขและข้อกําหนดการใช้งานเว็บไซต์

 1. 1
  ผู้ใช้บริการอาจได้รับ เข้าถึง สร้าง ส่งหรือแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล ข้อความลายลักษณ์อักษร ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ดนตรี ไฟล์เสียง หรือเสียงอื่นๆ ภาพถ่าย วิดีโอ หรือรูปภาพ อื่นๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการหรือโดยผ่านการใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เนื้อหา"
 2. 2
  เนื้อหาที่นําเสนอต่อผู้ใช้บริการอาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของเนื้อหานั้น ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไข จําหน่ายจ่ายโอนหรือสร้างผลงาน ต่อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าวไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหานั้น
 3. 3
  ผู้ใช้บริการอาจพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือหยาบคาย อันก่อให้เกิดความไม่พอใจ ภายใต้ความเสี่ยงของตนเอง
 4. 4
  โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทําเครื่องหมาย เปลี่ยนแปลงแก้ไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใดๆ ที่ไม่เหมาะสมออกจากบริการซึ่งโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต อาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอย่างชัดเจนโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
 5. 5
  โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต อาจหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายใดเป็นการเฉพาะหากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ อื่นๆ หรือขัดแย้งต่อกฎหมายโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
 6. 6
  การหยุดหรือการยกเลิกบริการตามข้อ 2.5 ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้บริการ และเข้าถึงรายละเอียดบัญชีของผู้ใช้บริการ ไฟล์เอกสารใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้ บริการได้
 7. 7
  ในกรณีที่ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต หยุดให้บริการเป็นการถาวร หรือยกเลิกบริการแก่ผู้ใช้บริการ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต มีสิทธิในการลบข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

 1. 1
  ผู้ใช้บริการจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต่อ ที่ถูกต้อง เป็นจริง และเป็นปัจจุบันเสมอ แก่โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตอันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนใช้บริการ หรือการใช้บริการที่ต่อเนื่อง
 2. 2
  ผู้ใช้บริการจะใช้บริการเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อกําหนดของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต และไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
 3. 3
  ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น รวมถึงการใช้วิธีการอัตโนมัติ (การใช้สคริปต์) นอกจากช่องทางที่ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต จัดเตรียมไว้ให้ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจาก โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต โดยชัดแจ้งให้ทําเช่นนั้นได้
 4. 4
  ผู้ใช้บริการจะไม่ทํา หรือมีส่วนร่วมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต รวมทั้งเครื่องแม่ข่าย และเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ
 5. 5
  ผู้ใช้บริการจะไม่ทําสําเนา คัดลอก ทําซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจาก โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต โดยชัดแจ้งให้ทํา เช่นนั้นได้
 6. 6
  ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการ
 7. 7
  ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใดๆ รวมถึงโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ในความเสียหาย อันเกิดจากการละเมิดข้อกําหนด

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ

 1. 1
  ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเป็นเพียงการให้บริการเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ ผู้ใช้บริการเท่านั้น โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอํานาจควบคุม รับรอง ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์นั้น ๆ และโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆที่แสดงบนเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชม เว็บไซต์ดังกล่าวการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
 2. 2
  กรณีต้องการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมโยงมายังหน้าแรกของเว็บไซต์ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตได้ โดยแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือ แต่หากต้องการเชื่อมโยงมายังหน้าภายในของเว็บไซต์นี้จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตแล้วเท่านั้น และในการให้ความยินยอมดังกล่าว โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตขอสงวนสิทธิที่จะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้ในการที่เว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น

การปฏิเสธความรับผิด

 1. 1
  โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ รวมถึงความเสียหายสูญเสีย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม ที่เป็นผล หรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือต่อความเสียหาย สูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งานความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัสถึงแม้ว่าโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหายสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น นอกจากนี้โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลจากการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต์หรือเนื้อหาใดๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทําใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหายใดๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อม รวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้ผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่าโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการ กระทําใดของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น

กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

 1. 1
  โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต หรือผู้ให้อนุญาตแก่โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวในกรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่มีอยู่ในบริการซึ่งโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต หรือผู้ให้อนุญาตแก่โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เป็นผู้จัดทําขึ้น ไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม
 2. 2
  ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต กําหนดให้เป็นความลับ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
 3. 3
  ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ์ ชื่อโดเมนของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร จากโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

กฎหมายที่ใช้บังคับ

การตีความ และการบังคับตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook

Sign in with Google Sign in with Twitter

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม